111

Recent Posts

Recent Posts

Recent Posts

???????????


กำหนดการพิธีพระราชทานเพลิงศพ
หลวงพ่อ ดร.ภัททันตะ อาสภมหาเถระ ธัมมาจริยะ อัคคมหากัมมัฏฐานาจาริยะ
วันอาทิตย์ที่ ๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๔ เวลา ๑๗.๐๐ น.
ณ เมรุวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร

หลวงพ่อ ดร.ภัททันตะ อาสภมหาเถระ ธัมมาจริยะ อัคคมหากัมมัฏฐานาจาริยะ

ทางคณะศิษยานุศิษย์ได้กำหนดการพิธีพระราชทานเพลิงศพหลวงพ่อใหญ่ โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธาน ในวันและเวลาดังกล่าว


(คลิกดูกำหนดการพิธีบำเพ็ญกุศลที่ผ่านมา) 

ประวัติโดยย่อ
หลวงพ่อ ดร.พระภัททันตะ อาสภมหาเถระ
ธัมมาจริยะ อัคคมหากัมมัฏฐานาจาริยะ
หลวงพ่อ ดร. พระภัททันตะ อาสภมหาเถระ ธัมมาจริยะ อัคคมหากัมมัฏฐานาจาริยะ สังกัดอยู่ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ตำแหน่ง ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ฝ่ายงานวิปัสสนากัมมัฏฐาน เป็นพระสงฆ์ชาวพม่าที่มีภูมิธรรมภูมิความรู้ในเรื่องพระกัมมัฏฐานขั้นสูงสุด จนถึงขั้นได้รับการยกย่องจากรัฐบาลพม่าให้เป็น “อัคคมหากัมมัฏฐานาจาริยะ” ซึ่งนับว่าเป็นสมณศักดิ์ชั้นพระเถระผู้ใหญ่ถึงได้รับ เข้ามาอยู่สอนพระกัมมัฏฐานที่เรียกว่า “สายยุบหนอ พองหนอ” ในประเทศไทย ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๙๗ ถือว่าได้สร้างคุณูปการต่อพระพุทธศาสนา คณะสงฆ์ไทยและชาวไทย นานัปการ โดยเฉพาะในส่วนงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ไทย เพราะท่านเป็นผู้ชำนาญการในด้านการวิปัสสนากัมมัฏฐานขั้นสูงสุด จึงทำให้มีพุทธบริษัททั้งพระสงฆ์และคฤหัสถ์ได้เข้ารับการฝึกอบรมพระกัมมัฏฐานจากท่านได้ผลเป็นอย่างดีและเป็นจำนวนมาก จึงทำให้งานวิปัสสนากัมมัฏฐานซึ่งเป็นการอบรมจิตใจของพุทธบริษัทเจริญก้าวหน้าเป็นอย่างยิ่ง และเป็นที่ปรากฏไปทั่ว โดยที่มี หลวงพ่อ ดร. พระภัททันตะ อาสภมหาเถระ ธัมมาจริยะ อัคคมหากัมมัฏฐานาจาริยะ เป็นผู้นำในเรื่องการฝึกอบรมพระกัมมัฏฐาน เป็นสัญลักษณ์งานพระกัมมัฏฐาน ทำให้การพระศาสนาของคณะสงฆ์ไทยเจริญก้าวหน้า จนบัดนี้

โดยที่หลวงพ่อ ดร. พระภัททันตะ อาสภมหาเถระ ธัมมาจริยะ อัคคมหากัมมัฏฐานาจาริยะ เป็นพระเถระที่มีศีลาจารวัตรเรียบร้อยดีงาม และได้บำเพ็ญคุณประโยชน์ไว้กับพระศาสนาและชาติบ้านเมืองเป็นเอนกประการตามที่กล่าวมาแล้ว รวมทั้งเป็นที่เคารพนับถือของพระเถรานุเถระพระภิกษุสามเณรและสาธุชนโดยทั่วไป จึงเป็นเหตุให้ท่านได้รับการประกาศเกียรติคุณในชั้นดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยศรีปทุม ตามลำดับ และนับเป็นเกียรติคุณอันสูงสุดเมื่อท่านได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้เป็นภิกษุอาพาธในพระบรมราชานุเคราะห์ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๗ อีกทั้ง ยังได้รับพระราชทานน้ำสรงศพ เป็นกรณีพิเศษ ใน วันศุกร์ ที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ เวลา ๑๗.๐๐ น. นับเป็นเกียรติแก่ท่านและคณะศิษยานุศิษย์ อย่างล้นพ้นหาที่สุดมิได้

ในที่สุด ท่านพระภัททันตะ อาสภมหาเถระ อัคคมหากัมมัฏฐานาจาริยะ ได้ถึงมรณภาพด้วยโรคปอดอักเสบ ณ โรงพยาบาลศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ เวลา ๑๙.๕๕ น.
รวมอายุ ๑๐๐ พรรษา ๘๑


• ตามรอยต้นทางธรรมของพระอาจารย์ใหญ่ จากหนังสือ วิปัสสนาวงศ์
   รจนาโดย พระพรหมโมลี (วิลาศ ญาณวโร ป.ธ.๙)

• สกู๊ปพิเศษออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ 
สปริงนิวส์


 

« Home | กำหนดการงานพระราชเพลิงสะรีระหลวงพ่ออาสภะ »

 

รวมข่าวหลวงพ่อใหญ่ย้อนหลัง