111

Recent Posts

Recent Posts

Recent Posts

???????????

  • วัดภัททันตะอาสภาราม - Wat Bhaddanta Asabharam
  • วัดภัททันตะอาสภาราม - Wat Bhaddanta Asabharam
  • วัดภัททันตะอาสภาราม - Wat Bhaddanta Asabharam
  • วัดภัททันตะอาสภาราม - Wat Bhaddanta Asabharam
  • วัดภัททันตะอาสภาราม - Wat Bhaddanta Asabharam
วัดภัททันตะอาสภาราม เป็นวัดปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานที่เปิดให้ประชาชนและเยาวชนทั่วไป เข้ามาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนวมหาสติปัฏฐาน ๔ เพื่อมุ่งสู่การบรรลุถึง มรรค ผล นิพพาน อันเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนา

ผู้ที่สนใจเข้ามาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน สามารถกำหนดระยะเวลาสำหรับการปฏิบัติที่เหมาะสมกับตนเอง ตั้งแต่ช่วง ๓ วัน ๗ วัน ๑๕ วัน หรือมากกว่านั้น โดยวัดมีตารางเปิดรับผู้เข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานได้ตลอดทั้งปี

วัดภัททันตะอาสภาราม ได้ก่อตั้งขึ้นตามชื่อของพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระภัททันตะ อาสภมหาเถระ ธัมมาจริยะ อัคคมหากัมมัฏฐานาจริยะ พระวิปัสสนาจารย์ผู้สืบสายวิปัสสนาวงศ์นับแต่พระโมคคัลลีบุตร ติสสเถระ สาวกองค์สำคัญหลังจากที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพานแล้ว ๒๓๕ ปี

พระเดชพระคุณหลวงพ่อได้วางรากฐานวิปัสสนาธุระในประเทศไทย นับตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๙๖ ทั้งโดยการสอนวิปัสสนากรรมฐาน ทำหน้าที่สอบอารมณ์ รวมทั้งได้รจนาหนังสือธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติวิปัสสนาเป็นภาษาไทยไว้หลายเล่ม จนมีบุคคลมากมายทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ที่ได้บรรลุผลแห่งการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตราบจนปัจจุบัน


 

 
 
ส.ค.ส. ๒๕๕๗ - ปีใหม่..ก้าวใหม่..เติมเต็มจิตใจด้วยสติ
พระครูภาวนาวราลังการ วิ.(สมศักดิ์ โสรโท)
๖๖ หน้า
  บันทึกธรรมโสรโทภิกขุ ๑ น้อมนมัสการ กตัญญู มุทิตา คารวะ
เนื่องในโอกาส เจริญอายุวัฒนมงคลครบ ๕๐ ปี ๓๐ พรรษา
พระครูภาวนาวราลังการ วิ.(สมศักดิ์ โสรโท)
นพ.ชยพัทธ์ ชยุพงค์ บรรณาธิการ
๑๘๐ หน้า
  ส.ค.ส. ๒๕๕๖ - ผู้ไม่ประมาท ย่อมไม่ตคร
พระครูภาวนาวราลังการ วิ.(สมศักดิ์ โสรโท)
๖๐ หน้

 
 

ดูทั้งหมด...>>


 

 

 

 

 

 


15.อวิชชาเป็นปัจจัย
พระครูภาวนาวราลังการ วิ.(สมศักดิ์ โสรโท) แสดง แก่ผู้เข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
  เพราะทุกสิ่งทุกอย่าง นั้นมีแต่ทุกข์พุทธเจ้า
พระครูภาวนาวราลังการ วิ.(สมศักดิ์ โสรโท) แสดง แก่ผู้เข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
  13.วิถีแห่งพุทธ
พระครูภาวนาวราลังการ วิ.(สมศักดิ์ โสรโท) แสดง แก่ผู้เข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน

 
 


ดูทั้งหมด...
>>


 

 

 

 

 

 


ธรรมะบรรยายโดยพระอาจารย
พระครูภาวนาวราลังการ วิ.

ณ ห้างเดอะมอลล์งามวงศ์วาน วันที่๒๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๖

  โครงการอบรมพระธรรมทูต สายต่างประเทศ
รุ่นที่ 19 แคมป์สนเพชรบูรณ์ (มจร.)
  กิจกรรมวันสงกรานต์
ตั้งแต่วันที่ 13-15 เมษายน ปี พ.ศ.2556

 
 


ดูทั้งหมด...
>>

1004835_204653206411736_1186544914_n

เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ บูรณะซ่อมแซม ศาลา 91 เปลี่ยนกระเบื้อง - ติดฝ้าเพดาน - ติดดวงไฟ
วัดภัททันตะอาสภาราม อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี ศาลาปฏิบัติธรรม พระภิกษุสงฆ์ เนื่องจากศาลา 91 ปี อาสภมหาเถระซึ้งก่อสร้างมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2545 และใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมสำหรับพระภิกษุสามเณร ตลอดจนเป็นสถานที่จัดศาสนพิธี/กิจกรรมสำคัญทางพระพุทธศาสนามาเป็นระยะเวลา 30 ปี ปัจจุบันอาคารดังกล่าวมีสภาพทรุดโทรมไปตามกาลเวลา อาทิเช่น หลังคาศาลาแตกรั่ว เป็นที่อาศัยของนกพิราบ เป็นต้น

Untitled-1

วารสารรายสี่เดือน ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๓๒

ประจำเดือน กันยายน – ธันวาคม ๒๕๕๖

 

ติดต่อบอกรับเป็นสมาชิก หรือขอรับได้ฟรีที่

สำนักวิปัสสนากรรมฐาน วัดภัททันตะอาสภาราม

๑๑๘/๑ หมู่ ๑ บ.หนองปรือ ต.หนองไผ่แก้ว อ.บ้านบึง 
จ.ชลบุรี ๒๐๒๒๐ โทรศัพท์ ๐๓๘-๑๖๐-๕๐๙ ; ๐๘๖-๘๑๙–๘๓๕๘ 
โทรสาร ๐๓๘-๑๖๐-๕๑๒

Email : wat_asabha@yahoo.com, S_sorado@hotmail.com , bhaddanta@gmail.com Website : www.bhaddanta.com


หรือรับเป็นวารสารออนไลน์ได้ทันที
ดาวน์โหลดไฟล์ (10.6 MB)