111

Recent Posts

Recent Posts

Recent Posts

???????????

ตามปกติวันอาทิตย์แรกของเดือนกรกฎาคมทางคณะศิษย์จะกำหนดจัดงานอายุวัฒนมงคลถวายเพื่อเป็นอาจาริยบูชาแก่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระภัททันตะอาสภมหาเถระเป็นประจำทุกปี ต้องกราบขออภัยในปีนี้เนื่องจากไม่สะดวกในการจัดพิธีกรรม เพราะเนื่องมาจากสาเหตุการอาพาธของหลวงพ่อซึ่งท่านพักอยู่ที่โรงพยาบาลและจำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ จึงไม่สามารถเคลื่อนย้ายไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาได้ ทางคณะผู้ดูแลการอาพาธจึงลงความเห็นว่า ถึงแม้จะจัดงานแต่ถ้าขาดหลวงพ่อก็ดูว่าจะขาดความสมบูรณ์ของงานอยู่มาก ทางคณะจึงเสนอแนวทางให้จัดกันเองตามวัดหรือสำนักของตนดังนี้
๑. จัดกิจกรรมการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน เพื่อน้อมถวายเป็นอาจริยบูชา
๒. เล่าประวัติความเป็นมาของท่าน เพื่อยกย่องและเป็นการประกาศเกียรติคุณของพระอาจารย์ใหญ่
๓. รวบรวมปัจจัยที่มีผู้บริจาคมาร่วมทำบุญ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลอาการอาพาธของท่าน
๔. นำคณะมากราบเยี่ยมที่โรงพยาบาลศิริราชตามความสะดวกหรือจะมาในวันอาทิตย์ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ตามกำหนดการเดิมที่เคยจัดงานกันตามปกติก็ได้ ซึ่งปีนี้ทางคณะศิษย์ส่วนหนึ่งจะร่วมกันถวายเครื่องช่วยหายใจให้แก่หลวงพ่อๆ จะได้มอบให้โรงพยาบาลศิริราชในวันนี้ด้วย 

« Home | แจ้งข่าวการอาพาธหลวงใหญ่(ภัททันตะอาสภมหาเถร) »

 

รวมข่าวหลวงพ่อใหญ่ย้อนหลัง