111

Recent Posts

Recent Posts

Recent Posts

???????????

Untitled-1

วารสารรายสี่เดือน ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๓๒

ประจำเดือน กันยายน – ธันวาคม ๒๕๕๖

 

ติดต่อบอกรับเป็นสมาชิก หรือขอรับได้ฟรีที่

สำนักวิปัสสนากรรมฐาน วัดภัททันตะอาสภาราม

๑๑๘/๑ หมู่ ๑ บ.หนองปรือ ต.หนองไผ่แก้ว อ.บ้านบึง 
จ.ชลบุรี ๒๐๒๒๐ โทรศัพท์ ๐๓๘-๑๖๐-๕๐๙ ; ๐๘๖-๘๑๙–๘๓๕๘ 
โทรสาร ๐๓๘-๑๖๐-๕๑๒

Email : wat_asabha@yahoo.com, S_sorado@hotmail.com , bhaddanta@gmail.com Website : www.bhaddanta.com


หรือรับเป็นวารสารออนไลน์ได้ทันที
ดาวน์โหลดไฟล์ (10.6 MB)