111

Recent Posts

Recent Posts

Recent Posts

???????????


ส.ค.ส. ๒๕๕๖ - ผู้ไม่ประมาท ย่อมไม่ตาย

โดย โสรโท ภิกขุ

ดาวน์โหลดหนังสือ (4.60 MB)
 
ในวโรกาสวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช ๒๕๕๖ ขอถือเอาโอกาสนี้ นำพระธรรมคำสั่งสอนขององค์พระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้ามาอำนวยพรให้ท่านทั้งหลาย เพื่อประกอบการพิจารณาและนำไปปฏิบัติตามเพื่อความเจริญก้าวหน้าแห่งชีวิตสืบไป ดังต่อไปนี้

๑. พยายามงดเว้นจากการกระทำความชั่ว
๒. พยายามกระทำความดีตลอดเวลา
๓. พยายามกระทำจิตใจให้สะอาดผ่องใสอยู่เสมอๆ

ขอกราบอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย บุญกุศลทั้งหลาย จงปกป้องคุ้มครองรักษาท่านให้สุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ แคล้วคลาด ปลอดภัยจากภัยอันตรายทั้งปวง มีความมั่งคั่งไพบูลย์ด้วยมนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ และเป็นปัจจัยเพื่อกระทำพระนิพพานสมบัติ ให้แจ้งโดยเร็วพลัน เทอญฯ
 

พระครูภาวนาวราลังการ วิ.
(สมศักดิ์ โสรโท)