111

Recent Posts

Recent Posts

Recent Posts

???????????

วารสารวัด ฉบับที่ ๗ ประจำเดือน กุมภาพันธ์-เมษายน ๒๕๔๙ วารสารเผยแผ่รายสามเดือน ฉบับที่ ๗
สำนักวิปัสสนากรรมฐาน วัดภัททันตะอาสภาราม

ติดต่อบอกรับเป็นสมาชิก หรือขอรับได้ฟรีที่
สำนักงานเลขานุการวัดภัททันตะอาสภาราม
๑๑๘/๑ หมู่ ๑ บ้านหนองปรือ ต.หนองไผ่แก้ว 
อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ๒๐๒๒๐
โทรศัพท์ ๐๓๘-๑๖๐ ๕๑๒, ๐๓๘-๑๖๐ ๕๐๙

หรืออ่านวารสารในแบบออนไลน์
โดยเลือกตามสารบัญข้างล่างนี้


เนื้อหาในเล่ม

คุยกันก่อน
- โดย บรรณาธิการ

ข่าวสารวัดภัททันตะฯ

วิปัสสนากรรมฐาน
- โดย พระอธิการสมศักดิ์ โสรโท

Insight Meditation
- By Ajahn Bhaddanta Asabha

อนุศาสน์
- โดย ย.จันทร์ กนฺตาโภ ภิกขุ

นิทานธรรม
- โดย นาคสิริภิกขุ

ปกิณณกสาระ
- โดย ปุณยธรรม

เก็บตก
- โดย ร่มโพธิ์ป่าจาก

ประสบการณ์ของใครเอ่ย
- โดย นุชจรีย์ สุนทรวรรณ

สะกิดใจ...ท้ายเล่ม
- คัดมาจากหนังสือเอตทัคคะในพระพุทธศาสนา

กวีธรรม
- โดย ลูกยายแข


ขอเชิญร่วมบริจาคพิมพ์วารสารได้ที่วัด หรือ
โอนเข้าบัญชี วัดภัททันตะอาสภาราม
เพื่อ "กองทุนเผยแผ่ธรรมะ"
ธ.กสิกรไทย บัญชีออมทรัพย์ สาขาบ้านบึง
เลขที่บัญชี 117-2-64885-8

บทความร่วมเผยแผ่
ผู้ประสงค์จะส่งบทความร่วมเผยแผ่เป็นธรรมทาน สามารถส่งมายัง คณะผู้จัดทำ ทั้งนี้ ลิขสิทธิ์ของบทความเป็นของผู้เขียน แต่กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาตีพิมพ์เผยแผ่