111

Recent Posts

Recent Posts

Recent Posts

???????????

คณะผู้จัดทำ


วารสารเผยแผ่รายสี่เดือน
สำนักวิปัสสนากรรมฐาน
วัดภัททันตะอาสภาราม
"วัดภัททันตะอาสภารามชี้นำ วิปัสสนาล้ำ"

(ชุดปัจจุบัน)
ประธานบรรณาธิการ พระอธิการสมศักดิ์ โสรโท
บรรณาธิการที่ปรึกษา พระมหาทองมั่น สุทฺธจิตฺโต
บรรณาธิการ พระมหาธีร์ธวัช ชินวํโส
คุณชัชชนก มณีสุธรรม
นายแพทย์ชยพัทธ์ ชยุพงค์
ผู้ช่วยบรรณาธิการ คุณสันทนา ธิติรังสี
คุณวลัย ธิธรรมมา
ข้อมูลภาพ พระมหาสมเกียรติ สีลสํวโร
คุณแม่ชีบุญมาก คงทิม
พิสูจน์อักษร คุณกิ่งกมล สุขปิติ
ศิลปกรรม ช.ช._@๙๙๓๙
สมาชิกสัมพันธ์ คุณดาวัลย์ แผ่อารยะ

(ชุดเดิม)
ประธานที่ปรึกษา หลวงพ่อภัททันตะอาสภะ
ประธาน พระอธิการสมศักดิ์ โสรโท
บรรณาธิการ พระมหาทองมั่น สุทฺธจิตฺโต
ศ.เกียรติคุณ น.พ.จำลอง ดิษยวณิชย์
กรรมการ พระมหาธีร์ธวัช ชินวํโส
พระมหายงยุทธ กนฺตาโภ
พระประทุม อตฺตสาโร
พระเชิด อภินนฺโท
พระฉัตรชัย อธิจิตฺโต
น.ส.ชัชชนก มณีสุธรรม
น.ส.ดาวัลย์ แผ่อารยะ
เลขานุการ พระประทุม อตฺตสาโร

เจ้าของ วัดภัททันตะอาสภาราม