111

Recent Posts

Recent Posts

Recent Posts

???????????

โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ของนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการจัดการเชิงพุทธ มจร. ตั้งแต่วันที่ ๒๒-๓๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๖ ณ วัดภัททันตะอาสภาราม