111

Recent Posts

Recent Posts

Recent Posts

???????????

อาจริยปฏิบัติบูชา ครั้งที่ ๑
ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗

กราบนิมนต์ เรียนเชิญศิษยานุศิษย์วัดภัททันตะอาสภารามทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ พร้อมทั้งผู้สนใจในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนวแห่งสติปัฏฐานทั้งสี่ (พอง-ยุบ) เข้าปฏิบัติธรรมแบบเข้มข้นและต่อเนื่องเป็นเวลา ๗ คืน ๘ วัน เพื่อเป็นอาจริยบูชาน้อมนำบุญกุศลถวายแด่ พระครูภาวนาวราลังการ วิ. (สมศักดิ์ โสรโท) เนื่องในโอกาสเจริญอายุวัฒนมงคลครบ ๕๑ ปี ในการนี้ยังได้รับความเมตตาจากพระวิปัสสนาจารย์์ผู้สืบสายวิปัสสนาวงศ์จากหลวงพ่อใหญ่ พระภัททันตะอาสภมหาเถระ อาทิ พระราชสิทธิมุนี วิ. (พระมหาบุญชิต ญาณวโร) พระครูศาสนกิจวิมล (หนูพันธ์ อิสฺสโร) พระครูภาวนาวิหารธรรม วิ. (พระมหาเหล็ก จนฺทสีโล) พระอาจารย์สว่าง ติกฺขวีโร และพระอาจารย์สมภาร สมภาโร มาแสดงธรรมเพื่อเกื้อกูลต่อความก้าวหน้าในการปฏิบัติของทุกท่าน ตามวันและเวลาที่เหมาะสม