111

Recent Posts

Recent Posts

Recent Posts

???????????

  • วัดภัททันตะอาสภาราม - Wat Bhaddanta Asabharam
  • วัดภัททันตะอาสภาราม - Wat Bhaddanta Asabharam
  • วัดภัททันตะอาสภาราม - Wat Bhaddanta Asabharam
  • วัดภัททันตะอาสภาราม - Wat Bhaddanta Asabharam
  • วัดภัททันตะอาสภาราม - Wat Bhaddanta Asabharam
อาจริยปฏิบัติบูชา ครั้งที่ ๑
ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗

กราบนิมนต์ เรียนเชิญศิษยานุศิษย์วัดภัททันตะอาสภารามทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ พร้อมทั้งผู้สนใจในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนวแห่งสติปัฏฐานทั้งสี่ (พอง-ยุบ) เข้าปฏิบัติธรรมแบบเข้มข้นและต่อเนื่องเป็นเวลา ๗ คืน ๘ วัน เพื่อเป็นอาจริยบูชาน้อมนำบุญกุศลถวายแด่ พระครูภาวนาวราลังการ วิ. (สมศักดิ์ โสรโท) เนื่องในโอกาสเจริญอายุวัฒนมงคลครบ ๕๑ ปี ในการนี้ยังได้รับความเมตตาจากพระวิปัสสนาจารย์์ผู้สืบสายวิปัสสนาวงศ์จากหลวงพ่อใหญ่ พระภัททันตะอาสภมหาเถระ อาทิ พระราชสิทธิมุนี วิ. (พระมหาบุญชิต ญาณวโร) พระครูศาสนกิจวิมล (หนูพันธ์ อิสฺสโร) พระครูภาวนาวิหารธรรม วิ. (พระมหาเหล็ก จนฺทสีโล) พระอาจารย์สว่าง ติกฺขวีโร และพระอาจารย์สมภาร สมภาโร มาแสดงธรรมเพื่อเกื้อกูลต่อความก้าวหน้าในการปฏิบัติของทุกท่าน ตามวันและเวลาที่เหมาะสม  


เชิญร่วมทอดกฐินสามัคคี
สมทบทุนสร้างพระอุโบสถ (งานโครงสร้างที่ ๒)
ณ วัดภัททันตะอาสภาราม อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
วันอาทิตย์ที่ ๑๒ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗
วัดภัททันตะอาสภาราม เป็นวัดปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานที่เปิดให้ประชาชนและเยาวชนทั่วไป เข้ามาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนวมหาสติปัฏฐาน ๔ เพื่อมุ่งสู่การบรรลุถึง มรรค ผล นิพพาน อันเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนา

ผู้ที่สนใจเข้ามาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน สามารถกำหนดระยะเวลาสำหรับการปฏิบัติที่เหมาะสมกับตนเอง ตั้งแต่ช่วง ๓ วัน ๗ วัน ๑๕ วัน หรือมากกว่านั้น โดยวัดมีตารางเปิดรับผู้เข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานได้ตลอดทั้งปี

วัดภัททันตะอาสภาราม ได้ก่อตั้งขึ้นตามชื่อของพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระภัททันตะ อาสภมหาเถระ ธัมมาจริยะ อัคคมหากัมมัฏฐานาจริยะ พระวิปัสสนาจารย์ผู้สืบสายวิปัสสนาวงศ์นับแต่พระโมคคัลลีบุตร ติสสเถระ สาวกองค์สำคัญหลังจากที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพานแล้ว ๒๓๕ ปี

พระเดชพระคุณหลวงพ่อได้วางรากฐานวิปัสสนาธุระในประเทศไทย นับตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๙๖ ทั้งโดยการสอนวิปัสสนากรรมฐาน ทำหน้าที่สอบอารมณ์ รวมทั้งได้รจนาหนังสือธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติวิปัสสนาเป็นภาษาไทยไว้หลายเล่ม จนมีบุคคลมากมายทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ที่ได้บรรลุผลแห่งการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตราบจนปัจจุบัน


 

 
 
ส.ค.ส. ๒๕๕๗ - ปีใหม่..ก้าวใหม่..เติมเต็มจิตใจด้วยสติ
พระครูภาวนาวราลังการ วิ.(สมศักดิ์ โสรโท)
๖๖ หน้า
  บันทึกธรรมโสรโทภิกขุ ๑ น้อมนมัสการ กตัญญู มุทิตา คารวะ
เนื่องในโอกาส เจริญอายุวัฒนมงคลครบ ๕๐ ปี ๓๐ พรรษา
พระครูภาวนาวราลังการ วิ.(สมศักดิ์ โสรโท)
นพ.ชยพัทธ์ ชยุพงค์ บรรณาธิการ
๑๘๐ หน้า
  ส.ค.ส. ๒๕๕๖ - ผู้ไม่ประมาท ย่อมไม่ตคร
พระครูภาวนาวราลังการ วิ.(สมศักดิ์ โสรโท)
๖๐ หน้

 
 

ดูทั้งหมด...>>


 

 

 

 

 

 


15.อวิชชาเป็นปัจจัย
พระครูภาวนาวราลังการ วิ.(สมศักดิ์ โสรโท) แสดง แก่ผู้เข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
  เพราะทุกสิ่งทุกอย่าง นั้นมีแต่ทุกข์พุทธเจ้า
พระครูภาวนาวราลังการ วิ.(สมศักดิ์ โสรโท) แสดง แก่ผู้เข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
  13.วิถีแห่งพุทธ
พระครูภาวนาวราลังการ วิ.(สมศักดิ์ โสรโท) แสดง แก่ผู้เข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน

 
 


ดูทั้งหมด...
>>


 

 

 

 

 

 


ธรรมะบรรยายโดยพระอาจารย
พระครูภาวนาวราลังการ วิ.

ณ ห้างเดอะมอลล์งามวงศ์วาน วันที่๒๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๖

  โครงการอบรมพระธรรมทูต สายต่างประเทศ
รุ่นที่ 19 แคมป์สนเพชรบูรณ์ (มจร.)
  กิจกรรมวันสงกรานต์
ตั้งแต่วันที่ 13-15 เมษายน ปี พ.ศ.2556

 
 


ดูทั้งหมด...
>>