111

Recent Posts

Recent Posts

Recent Posts

???????????

01-57 ส.ค.ส. ๒๕๕๗ - ปีใหม่..ก้าวใหม่..เติมเต็มจิตใจด้วยสติ
พระครูภาวนาวราลังการ วิ.(สมศักดิ์ โสรโท)
๖๖ หน้า

File Download (6.19 MB)

10-56
บันทึกธรรมโสรโทภิกขุ ๑
น้อมนมัสการ กตัญญู มุทิตา คารวะ

เนื่องในโอกาส เจริญอายุวัฒนมงคลครบ ๕๐ ปี ๓๐ พรรษา
พระครูภาวนาวราลังการ วิ.(สมศักดิ์ โสรโท)
นพ.ชยพัทธ์ ชยุพงค์ บรรณาธิการ

๑๘๐ หน้า

File Download (6.68 MB)


ส.ค.ส. ๒๕๕๖ - ผู้ไม่ประมาท ย่อมไม่ตาย
พระครูภาวนาวราลังการ วิ.(สมศักดิ์ โสรโท)
๖๐ หน้า

File Download (4.60 MB)

ร่วมฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี
แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า

เนื่องในโอกาสเจริญอายุวัฒนมงคลครบ ๔๙ ปี          
พระครูภาวนาวราลังการ วิ.(สมศักดิ์ โสรโท)
นพ.ชยพัทธ์ ชยุพงค์ บรรณาธิการ
๑๙๐ หน้า

File Download (11.3 MB)

ส.ค.ส. ๒๕๕๕ - ฝึกฝนอบรมตนได้แล้ว ประเสริฐกว่า...ใคร
พระครูภาวนาวราลังการ วิ.(สมศักดิ์ โสรโท)
๖๔ หน้า
File Download (6.33 MB)

ส.ค.ส. ๒๕๕๔ - ใต้ร่มแห่งสติปัญญาญาณ
พระครูภาวนาวราลังการ วิ.(สมศักดิ์ โสรโท)
๖๒ หน้า
File Download (4.73 MB)

ส.ค.ส. ๒๕๕๓ - กรมธรรม์ชีวิต
โสรโท ภิกขุ
๕๖ หน้า
File Download (19.8 MB)

Handbook: Vipassana Meditation
for beginners

Phra Athikan Somsak Sorado
86 pages
File Download (906 KB)

คู่มือการพัฒนาจิตตามแนวสติปัฏฐาน ๔
คู่มือการพัฒนาจิตตามแนวสติปัฏฐาน ๔ สำหรับผู้ปฏิบัติใหม่
พระอธิการสมศักดิ์ โสรโท
๖๔ หน้า

ส.ค.ส. ๒๕๔๘
ส.ค.ส. ๒๕๔๘
พระอธิการสมศักดิ์ โสรโท

หนังสือสวดมนต์
หนังสือสวดมนต์
วัดภัททันตะอาสภาราม