111

Recent Posts

Recent Posts

Recent Posts

???????????


อานาปานสติ: สมถะหรือวิปัสสนากรรมฐาน
อานาปานสติ: สมถะหรือวิปัสสนากรรมฐาน
และ เมตตาภาวนา

เชมเย สยาดอ
อัคคมหากัมมัฏฐานาจริยะ อาชิน ชนกาภิวงศ์
๘๐ หน้า

วิปัสสนากรรมฐานไม่ยากอย่างที่คิด
วิปัสสนากรรมฐานไม่ยากอย่างที่คิด
และ ปฏิจจสมุปบาท เรื่องยากที่ต้องรู้

เชมเย สยาดอ
อัคคมหากัมมัฏฐานาจริยะ อาชิน ชนกาภิวงศ์
๘๗ หน้า

ดาวน์โหลดไฟล์ (1.25 MB)