111

Recent Posts

Recent Posts

Recent Posts

???????????

วารสารวัด ฉบับที่ ๘ ประจำเดือน พฤษภาคม-กรกฎาคม ๒๕๔๙ วารสารเผยแผ่รายสามเดือน ฉบับที่ ๘
สำนักวิปัสสนากรรมฐาน วัดภัททันตะอาสภาราม

ติดต่อบอกรับเป็นสมาชิก หรือขอรับได้ฟรีที่
สำนักงานเลขานุการวัดภัททันตะอาสภาราม
๑๑๘/๑ หมู่ ๑ บ้านหนองปรือ ต.หนองไผ่แก้ว 
อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ๒๐๒๒๐
โทรศัพท์ ๐๓๘-๑๖๐ ๕๑๒, ๐๓๘-๑๖๐ ๕๐๙

หรืออ่านวารสารในแบบออนไลน์
โดยเลือกตามสารบัญข้างล่างนี้

 

เนื้อหาในเล่ม

คุยกันก่อน
- โดย บรรณาธิการ

ข่าวสารวัดภัททันตะฯ

วิปัสสนากรรมฐาน
- โดย พระอธิการสมศักดิ์ โสรโท

Insight Meditation
- By Ajahn Bhaddanta Asabha

อนุศาสน์
- โดย กนฺตาโภ ภิกขุ

นิทานธรรม
- โดย นาคสิริภิกขุ

ปกิณณกสาระ
- โดย นายกล้า อุดมบุญญานุภาพ

เก็บตก
- โดย กาแฟเย็น

ประสบการณ์ของใครเอ่ย
- โดย สิริภรณ์

สะกิดใจ...ท้ายเล่ม
- คัดมาจากหนังสือเอกัตทัคคะในพระพุทธศาสนา

กวีธรรม
- โดย ว่าน

 

ขอเชิญร่วมบริจาคพิมพ์วารสารได้ที่วัด หรือ
โอนเข้าบัญชี วัดภัททันตะอาสภาราม
เพื่อ "กองทุนเผยแผ่ธรรมะ"
ธ.กสิกรไทย บัญชีออมทรัพย์ สาขาบ้านบึง
เลขที่บัญชี 117-2-64885-8
บทความร่วมเผยแผ่
ผู้ประสงค์จะส่งบทความร่วมเผยแผ่เป็นธรรมทาน สามารถส่งมายัง คณะผู้จัดทำ ทั้งนี้ ลิขสิทธิ์ของบทความเป็นของผู้เขียน แต่กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาตีพิมพ์เผยแผ่