111

Recent Posts

Recent Posts

Recent Posts

???????????

วารสารวัด ฉบับที่ ๕ ประจำเดือน มกราคม-ตุลาคม ๒๕๔๘ วารสารเผยแผ่รายสามเดือน ฉบับที่ ๕
สำนักวิปัสสนากรรมฐาน วัดภัททันตะอาสภาราม

ติดต่อบอกรับเป็นสมาชิก หรือขอรับได้ฟรีที่
สำนักงานเลขานุการวัดภัททันตะอาสภาราม
๑๑๘/๑ หมู่ ๑ บ้านหนองปรือ ต.หนองไผ่แก้ว 
อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ๒๐๒๒๐
โทรศัพท์ ๐๓๘-๑๖๐ ๕๑๒, ๐๓๘-๑๖๐ ๕๐๙

หรืออ่านวารสารในแบบออนไลน์
โดยเลือกตามสารบัญข้างล่างนี้


เนื้อหาในเล่ม

บรรณาธิการ/คุยกันก่อน

ข่าวสารวัดภัททันตะฯ
- โดย อธิจิตฺโต

วิปัสสนากรรมฐาน
- โดย โสรโท

Insight Meditation
- By Sorado Bhikkhu

อนุศาสน์
ชาวพุทธ?
- โดย พุดน้ำบุศย์


นิทานธรรม
มัจฉาชาดก

พลานุภาพ
อานุภาพพระปริตร
- โดย จิตฺตคุโณ


ปกิณณกสาระ
- โดย อินฺทปญฺโญ

เก็บตก
- โดย ชินวํโส

ประสบการณ์ของใครเอ่ย
- โดย ชาวดี

กวีธรรม
- โดย ชญา


ขอเชิญร่วมบริจาคพิมพ์วารสารได้ที่วัด หรือ
โอนเข้าบัญชี วัดภัททันตะอาสภาราม
เพื่อ "กองทุนเผยแผ่ธรรมะ"
ธ.กสิกรไทย บัญชีออมทรัพย์ สาขาบ้านบึง
เลขที่บัญชี 117-2-64885-8

บทความร่วมเผยแผ่
ผู้ประสงค์จะส่งบทความร่วมเผยแผ่เป็นธรรมทาน สามารถส่งมายัง คณะผู้จัดทำ ทั้งนี้ ลิขสิทธิ์ของบทความเป็นของผู้เขียน แต่กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาตีพิมพ์เผยแผ่