111

Recent Posts

Recent Posts

Recent Posts

???????????

ญาติโยมและผู้มีจิตศรัทธาที่ไม่สะดวกเดินทางมาที่วัดภัททันตะอาสภารามด้วยตนเอง สามารถบริจาคปัจจัยช่วยเหลือค่าใช้จ่ายและสนับสนุนกิจการต่างๆ ภายในวัด โดยทางวัดมีบัญชีที่สามารถรับปัจจัยสนับสนุนผ่านธนาคาร ดังต่อไปนี้

กองทุนกลาง
ธ.กสิกรไทย สาขาบ้านบึง
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 117-2-64875-0
ชื่อบัญชี วัดภัททันตะอาสภาราม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายทั่วไป เช่น ค่าบำรุงยานพาหนะ ค่าน้ำมัน ค่าน้ำ-ไฟฟ้า ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด และใช้เบิกจ่ายสมทบบัญชีอื่นๆทุกประเภท

กองทุนก่อสร้าง

ธ.กสิกรไทย สาขาบ้านบึง
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 117-2-64877-7
ชื่อบัญชี วัดภัททันตะอาสภาราม
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างอาคารถาวรวัตถุ รวมทั้งซ่อมแซมอาคารสถานที่ซึ่งชำรุดเสียหาย
กองทุนสงฆ์อาพาธ

ธ.กสิกรไทย สาขาบ้านบึง
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 117-2-64878-5
ชื่อบัญชี วัดภัททันตะอาสภาราม
เพื่อเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ เวชภัณฑ์ และค่าตรวจรักษาโรคในคราวจำเป็นสำหรับพระภิกษุสามเณรและผู้ปฏิบัติธรรม
กองทุนเผยแผ่

ธ.กสิกรไทย สาขาบ้านบึง
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 117-2-64885-8
ชื่อบัญชี วัดภัททันตะอาสภาราม
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเผยแผ่ธรรมะ เช่น ค่าพิมพ์ ค่าจัดทำหนังสือ และค่าเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่จำเป็น

กองทุนภัตตาหาร

ธ.กสิกรไทย สาขาบ้านบึง
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 117-2-64876-9
ชื่อบัญชี วัดภัททันตะอาสภาราม
เพื่อเป็นค่าภัตตาหารสำหรับพระภิกษุสามเณรในยามจำเป็น และเป็นค่าอาหารสำหรับโยคีบุคคลผู้มาอยู่ปฏิบัติธรรมกรรมฐานในวัด
กองทุนอุโบสถ

ธ.กสิกรไทย สาขาบ้านบึง
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 117–2–64886–6
ชื่อบัญชี วัดภัททันตะอาสภาราม
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและงานที่เกี่ยวเนื่องกับอุโบสถของวัด

กองทุนที่ดิน

ธ.กรุงเทพ สาขาบ้านบึง
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 353-0-907280
ชื่อบัญชี วัดภัททันตะอาสภาราม
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อที่ดิน
กองทุนสำรอง

ธ.กรุงไทย สาขาบ้านบึง
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 210-0-01348-3
ชื่อบัญชี วัดภัททันตะอาสภาราม
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำรองในกิจกรรมต่างๆ ของวัด
หากญาติโยมผู้บริจาคท่านใด ประสงค์ให้ทางวัดออกใบอนุโมทนาบัตรให้ ท่านสามารถส่งหลักฐานการโอนเงินทางจดหมายหรือโทรสารมาที่วัดภัททันตะอาสภาราม ทางวัดจะออกใบอนุโมทนาบัตรและจัดส่งให้ตามที่อยู่ที่ท่านผู้มีจิตศรัทธาได้แจ้งมา เมื่อทางวัดได้ตรวจสอบยอดเงินบริจาคประจำเดือนแล้ว