111

Recent Posts

Recent Posts

Recent Posts

???????????

พระอธิการสมศักดิ์ โสรโทเจ้าอาวาสวัดภัททันตะอาสภาราม ตำบลหนองไผ่แก้ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี พรรษา ๒๘

ชื่อเดิมว่า สมศักดิ์ นามสกุล วิลัย เกิดวันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๖ ตรงกับปีเถาะ อายุ ๔๘ ปี โยมบิดาชื่อ นายเลื่อน วิลัย มารดาชื่อ นางอ้อย วิลัย อยู่บ้านเลขที่ ๒๘ หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองไม้งาม อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์


การเข้าสู่ร่มผ้ากาสาวพัตร์
เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๒๗ ท่านได้อุปสมบท ณ วัดโคน โดยมีพระครูบริหารกิจ-โกศล เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูประสิทธิ์ชัยวัฒน์ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระภูมิ โอภาโสเป็นพระอนุสาวนาจารย์ ท่านได้เข้ารับการศึกษา วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, พุทธศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประสบการณ์ ท่านเคยปฏิบัติสมถะ-วิปัสสนากรรมฐานในลักษณะไม่ต่อเนื่อง ๙ ปี เฉพาะการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน ๔ (พอง-ยุบ) แบบจริงจังต่อเนื่อง ๑ ปี พระอาจารย์ผู้ให้กรรมฐานและสอบอารมณ์ ก็คือพระอาจารย์ ดร. พระภัททันตะอาสภมหาเถระ อัคคมหากัมมัฏฐานาจริยะ พระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนาธุระ


ด้วยความตั้งใจ ทุ่มเท เสียสละ และอุทิศตนเพื่อการวิปัสสนากรรมฐาน ในฐานะพระวิปัสสนาจารย์ตั้งแต่ ปี ๒๕๓๘ อันเป็นคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติ ต่อพระพุทธศาสนา พระอธิการสมศักดิ์ โสรโท จึงได้รับรางวัลพุทธคุณูปการ ประเภทรัชตเกียรติคุณ จากคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๓ และได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็น พระครูภาวนาวราลังการ วิ. จากสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช จัดโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๓

ประสบการณ์ด้านการสอนและเผยแผ่

  • เป็นผู้ช่วยพระอาจารย์ใหญ่ ฯ เป็นพระวิปัสสนาจารย์ประจำสำนักวิปัสสนาวิเวกอาศรม ประมาณ ๓ ปี ๖ เดือน
  • เป็นพระธรรมทูตสายต่างประเทศเดินทางไปเผยแผ่วิปัสสนากรรมฐาน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเวลา ๒ ปี
  • เป็นพระวิปัสสนาจารย์ผู้ให้การอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ
  • เป็นพระวิปัสสนาจารย์ผู้ให้การอบรมสังฆาธิการ
  • เป็นพระวิปัสสนาจารย์ผู้ให้การอบรมแก่พระนิสิต จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  • เป็นวิทยากรผู้ให้การอบรมวิปัสสนากรรมฐานแก่ผู้สนใจทั่วไป

สถานภาพปัจจุบัน
  • เจ้าอาวาสวัดภัททันตะอาสภาราม
  • เจ้าสำนักวิปัสสนา สมมิตร-ปราณี
  • รองพระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนากรรมฐาน